TH / EN

ข้อมูลโครงการผังรวมโครงการ เฟส 2 โซนหลัก อาคาร 6 ชั้น 3

ผังรวมโครงการ เฟส 2 อาคาร 6 ชั้น 3

ชั้น 3

ชั้น 3
ชั้น 3 ประเภท A1 (L) 0ประเภท A (L) 1ประเภท A (L) 2ประเภท A (L) 3ประเภท B (L) 4ประเภท B (R) 5ประเภท A (R) 6ประเภท A (R) 7ประเภท A (R) 8ประเภท A1 (R) 9